loading
Az alábbi felsorolás tartalmazza az Opel Magyarország flottapolitikája által meghatározott ügyfél kategóriák felsorolását és meghatározását.

Cégek / vállalkozások
A cégek / vállalkozások meghatározása a következő, olyan üzleti felhasználók, akik legalább 1 darab OSE által forgalmazott gépjárművet vásárolnak az adott naptári évben. Azon Magyarországon bejegyzett vállalatok, magánvállalkozások illetve őstermelők, melyek gépjárműparkkal rendelkeznek vagy annak létrehozására törekednek.

Egyházak, egyházi személyek
Magyarországon bejegyzett történelmi egyházak vagy ezen egyházak felesküdött tagjai. A Flottakedvezmény jogosultságának érvényesítéséhez az adott egyház által kiállított eredeti vagy hiteles másolati igazolás meglétét, Forgalmazó minden esetben köteles ellenőrizni, s annak eredetijét megőrizni.

Jogi tevékenységet végző személyek
Olyan személyek és vállalkozások, melyek jogi tevékenységet folytatnak és ezt a Magyar Ügyvédi Kamara (megyei kamara), Magyar Országos Közjegyzői Kamara (megyei kamara), illetékes Bíróság Elnöke vagy Ügyszég vezetője által kiállított okmánnyal igazolni tudják. A kedvezmény nem átruházható. A Flottakedvezmény jogosultságához a kamarai igazolást minden esetben Forgalmazó köteles ellenőrizni, s annak eredetijét megőrizni.

Katonai és Rendészeti szervek
A Magyar Honvédség bármely hadnemében szolgáló hivatásos illetve szerződéses állományú személyek. A Rendőrségnél (ORFK, BRFK) szolgáló hivatásos és szerződéses állományú személyek. A Flottakedvezmény jogosultságához érvényes katona igazolvány/rendőrigazolvány szükséges, melynek másolatát Forgalmazó köteles megőrizni.

Közalkalmazottak
Azon személyek, aki közalkalmazotti státuszban dolgoznak és a közalkalmazotti tábla besorolásába esnek. (Lásd idézett törvény.) Érvényes közalkalmazotti igazolvány, vagy munkáltatói igazolás szükséges. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1. § (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. A törvény hatálya alá tehát azok a nevelési-oktatási, szociális és egészségügyi, közművelődési, sport és művészeti, közgyűjteményi és tudományos stb. intézmények tartoznak, amelyek egyrészt a társadalom mindennapi együttéléséhez nélkülözhetetlen közös szükségletek kielégítését szolgálják, másrészt működésük finanszírozását állami vagy önkormányzati, egyszóval közösségi költségvetésből biztosítják."

Köztisztviselők
Azon személyek, akik valamely közhivatal alkalmazásában állnak és hivatalos köztisztviselői igazolvánnyal rendelkeznek. 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról 1. § (1) E törvény hatálya a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala és hatósági igazgatási társulása, közterület-felügyelete, a körjegyzőség (a továbbiakban: képviselő-testület hivatala) köztisztviselőinek és ügykezelőinek közszolgálati jogviszonyára terjed ki. (2) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság Hivatala, az országgyűlési biztos hivatala, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, a Gazdasági Versenyhivatal, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága és a Közbeszerzések Tanácsa köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyára is e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a köztársasági elnök hivatala, az Országgyűlés hivatala, az Alkotmánybíróság hivatala, az országgyűlési biztos hivatala, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete esetében a próbaidőre, a pályázatra és a tartalékállományra vonatkozó rendelkezéseket e szervek szervezeti és működési szabályzatában (ügyrendjében) meghatározott munkakörök esetében, az ott meghatározott eljárási rend szerint kell alkalmazni.

Márkakereskedésben dolgozók
Azon magánszemélyek, akik munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak valamely Hivatalos Opel Márkakereskedéssel illetve Szervizzel, valamint előbbi személyek közeli hozzátartozói. A jogviszonyt igazoló dokumentumot a Márkakereskedésnek kell kiállítania.

Mozgáskorlátozottak
Támogatásban részesülhetnek azok a mozgáskorlátozott egyéni vásárlók vagy gyámjaik, akik rendelkeznek a területileg illetékes Közigazgatási Hivatal igazolásával. Ennek a hiteles másolatát a Forgalmazó köteles megőrizni. A forgalmi engedélyben tulajdonosként vagy üzembentartóként a mozgáskorlátozott személynek vagy gyámjának kell szerepelnie. Egy mozgáskorlátozott személy és gyámja évente maximum 2 gépkocsi után részesülhet támogatásban.

Nagycsaládosok Szervezete
Minden olyan magánszemély jogosult az ügyfélkedvezményre, aki tagja a Nagycsaládosok Szervezetének és erről a Szervezet hivatalos igazolást állít ki. Igazolás hiteles másolata megőrizendő.

OPEL beszállítók
Ebbe a Flottavásárlói csoportba tartoznak azon vállalatok, amelyek OSE által, mint hivatalos beszállítók lettek minősítve. A jogosultságról az OSE flotta osztálya mind a Vevőt mind a Forgalmazót tájékoztatja.

Szakmai kamarák tagjai
Azok a személyek, akik valamelyik OSE-val szerződésben álló és Magyarországon hivatalosan bejegyzett szakmai kamaránál tagsággal rendelkeznek. A kedvezmény másra nem átruházható. Jelenlegi OSE partnerek: MAKASZ (Magyar Kamarák Szövetsége), Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK), Magyar Gyógyszerész Kamara, Magyar Orvosi Kamara, Magyar Állatorvosi Kamara, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara.

V.I.P.
Azon magánszemélyek, akik magas közjogi tisztséget töltenek be, illetve nagy megbecsülésnek örvendenek a társadalom széles rétegeiben, támogatásban részesíthetők az OPEL márka presztízsének növelése érdekében. A kedvezmény igénybevételéhez az Értékesítési igazgató jóváhagyása szükséges, ezért ezen esetekben Márkakereskedőnek írásban kell előzetes jóváhagyást kérnie.

Ajándék és nyeremény autók
Az Opel gépjárművek népszerűsítésének és mind szélesebb körben történő ismertsége érdekében, a média vagy nagy hatáskörrel bíró vállalatok által rendezett nyereményjátékokon való díjként történő megjelenés támogatására létrehozott kategória. A Flottakedvezmény jogosultságának elbírálása kizárólag az Értékesítési igazgató hatásköre. Ez esetben tudomásul kell venni, hogy a vevő és a végfelhasználó személye egymástól eltérő, illetve a megtartási idő ellenőrzésétől is el lehet tekinteni. Ezen Flottakategória által nyújtott kedvezmények és lehetőségek közvetlen reklámra történő felhasználása sem az OSE, sem pedig a Forgalmazó részére nem engedélyezett. A kedvezmény jogosultságának feltételei: A játék hirdetésének egy megőrzött példánya. Szórólap vagy újsághirdetés. Eredeti vagy másolt példány a nyertes részére történő átadást igazoló okmányból. Kiegészítve a nyertes adatainak feltüntetésével. Közjegyző által hitelesített sorsolási jegyzőkönyv Minden esetben meg kell győződni arról, hogy az esetlegesen alkalmazandó nyereményadóval és Szerencsejáték Felügyelet részére történő bejelentéssel kapcsolatos teendők elvégzésre kerültek-e.

Diplomáciai testületek, nemzetközi szervezetek
Ezen Flottavásárlói csoportnak adandó kedvezmény minden konzulátusnak, követségnek, nemzetközi szervezetnek, valamint minden konzulátus és követség olyan külföldi vagy magyar állampolgárságú munkatársának jár, aki diplomata igazolvánnyal tudja státuszát igazolni, amely egyben a jogosultság igazolását is jelenti. Hiteles másolatát a Forgalmazónak meg kell őriznie. Diplomata kedvezményt a külföldi szolgálatban lévő magyar állampolgároknak abban az esetben lehet adni, ha hivatalos minisztériumi megbízásból legalább 1 éve külföldön dolgozik és diplomata útlevéllel igazolni tudja diplomata státuszát. Nemzetközi szervezetnek minősül minden olyan szervezet, mely működése több állam támogatására épül és tevékenységi köre több államot érint. (pl.: ENSZ, Világbank) Abban az esetben, ha a jogosultság tisztázása bonyodalmakba ütközik, az OSE Flotta osztályától a Forgalmazó tanácsot kérhet, vagy a vásárlóval igazoltatja az adott vásárlói csoportba való tartozását.

Európai – Globális megállapodások
Az Opel Europe nemzetközi nagy vásárlókkal Pan Európai szerződést köt, melyek feltételrendszeréről és időtartamáról tájékoztatja az OSE-t. Ilyen esetekben a vásárló felé történő ajánlatadás során a speciális flotta eljárást követjük, beleértve a Forgalmazói árrés mértékét. Kedvezményre szóló jogosultság igazolásaként a vásárlóra való hivatkozás elegendő a hivatalos okmányokon.

Gépkocsivezető-képzés
Olyan természetes vagy jogi személyek, akik gépjárművezetői oktatói engedéllyel rendelkeznek. A jogosultság igazolása ezen engedély hiteles másolatával és annak megőrzésével történik.

Kormányzati szervek – államigazgatás, költségvetési szervek
Kormányzati jellegű kedvezményre jogosult minden olyan költségvetési intézmény, valamint önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, iskolák, kórházak, egyházak stb., akik nem tartoznak a központosított közbeszerzések hatálya alá.

Magyar Autókölcsönzők Szövetsége
Mindazon jogi személyek, melyek a Magyar Autókölcsönzők Szövetségének tagjai és Magyarországon gépjármű bérbeadással illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatással foglalkoznak. Tagságukat a Szövetség hivatalos dokumentummal igazolja. A gépjárművekre vonatkozó speciális tartási idő: 4 hónap és 5.000 kilométer.

Operatív/pénzügyi Lízing
Azon cégek, amelyek pénzügyi vagy operatívlízing szolgáltatást biztosítanak a gépjárművásárlók részére. Ezen kategória célja, a gépkocsikat hosszú távra (min. 6 hónap és 6.000 km) más üzleti felhasználóknak lízing formájában bérbe adó cégek támogatása. Ilyen jellegű kedvezményre jogosult mindazon vállalkozás, mely rendelkezik a fent említett jellegű szolgáltatásokhoz szükséges engedélyekkel és a Társasági szerződésben a tevékenységi körök között ez a szolgáltatás megtalálható. Lízingtámogatás csak a lízingbe adott gépjárművekre igényelhető, a lízingtársaság saját használatú gépjárműveire a társaság üzleti felhasználóként történő besorolása szerinti kedvezmény adható. A pénzügyi lízing támogatásának feltételei: A lízing cég nevére kiállított számla Ugyanazon lízing társaság nevére vagy az üzembentartó nevére kiállított forgalmi engedély. Lízing szerződés vagy nyilatkozat a lízingcég részéről az üzembentartó személyére vonatkozóan Kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozat a megtartási időre vonatkozóan: 4. számú melléklet.

Taxi vállalkozások
Olyan természetes vagy jogi személyek, akik személyfuvarozó (Taxi) engedéllyel rendelkeznek. A jogosultság igazolásához a Forgalmazónak az engedély másolatát meg kell őriznie. Nem talált a fenti felsorolásban olyan kategóriát, amibe Ön is beletartozik? Akkor az Ön flotta kategóriája a Pénzügyi Lízing, melyhez nem kell mást tenni-e, mint pénzügyi lízing finanszírozás igénybevételével kell megvásárolni a gépjárművet.

Kiemelt Partner Program
A program célja kulcsfontosságú vásárlóink Opel modelljeihez fűződő lojalitásának növelése alkalmazottaik vásárlásainál nyújtott anyagi támogatásán keresztül. A jogosultság elbírálása az Értékesítés igazgatójának hatáskörébe tartozik. A program részleteiről, kiemelt ügyfeleink listájáról, a kedvezmények mértékéről OSE külön tájékoztatást ad ki. A kiemelt partner programra vonatkozó szerződést minden esetben az OSE köti meg.

Ugrás az oldal tetejére